Privacyverklaring

Best Budget Beheer, onderdeel van IKV Beheer, gevestigd te 1541 KA te Koog aan de Zaan is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:

Best Budget Beheer
Tel.: 075 - 207 34 50
E-mail: contact@bestbudgetbeheer.nl

De Functionaris Gegevensbescherming (FG) van Best Budget Beheer is te bereiken via contact@bestbudgetbeheer.nl

Persoonsgegevensverwerking

Best Budget Beheer verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van de diensten van Best Budget Beheer en/of omdat je deze gegevens zelf aan Best Budget Beheer hebt verstrekt.

Overzicht persoonsgegevens

De gegevens die Best Budget Beheer verwerkt, zijn:

  • Voor- en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Gegevens van jouw activiteiten op de website
  • Gegevens van jouw surfgedrag over verschillende websites heen

Verwerking van bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

De website en/of dienst heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van ouders of voogd.

Best Budget Beheer kan echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar.
Best Budget Beheer raadt ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming.

Als je ervan overtuigd bent dat Best Budget Beheer zonder deze toestemming persoonlijke gegevens heeft verzameld over een minderjarige, neem dan contact op met Best Budget Beheer via contact@bestbudgetbheer.nl , dan wordt deze informatie verwijderd.

Doel en basis grondslag verwerken persoonsgegevens

Best Budget Beheer verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om de dienstverlening van Best Budget Beheer uit te kunnen voeren
  • Om diensten bij je af te leveren
  • Best Budget Beheer analyseert jouw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op jouw voorkeuren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Best Budget Beheer neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld medewerker van Best Budget Beheer) tussen zit.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Best Budget Beheer bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld.
De gegevens in het boekhoud- en CRM-systeem worden minstens 7 jaar bewaard, onder andere om aan de wettelijke verplichting te voldoen.
De gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting verwijderd.

De bovenstaande termijn geldt, mits er voor Best Budget Beheer verdere wettelijke verplichtingen bestaan de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.

Delen van persoonsgegevens met derden

Best Budget Beheer verkoopt jouw gegevens niet door aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in opdracht van Best Budget Beheer, sluit Best Budget Beheer een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens.
Best Budget Beheer blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies en vergelijkbare technieken

Best Budget Beheer heeft je al geïnformeerd over cookies en er is toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
Voor meer informatie over cookies en vergelijkbare technieken verwijst Best Budget Beheer naar de cookieverklaring.

Google Analytics

Ook door statistiekenpakket Google Analytics worden cookies geplaatst.
Best Budget Beheer wil graag weten hoe de bezoekers de website gebruiken en hoeveel mensen maandelijks de website bezoeken, zodat het gebruik van de website geoptimaliseerd kan worden. Best Budget Beheer wil niet dat je ongewenst gevolgd wordt, zij wil je zo goed mogelijk van dienst zijn en daarvoor zijn statistieken nodig.

Bij Google Analytics wordt deze informatie zo goed mogelijk geanonimiseerd:

Je IP-adres wordt nadrukkelijk niet gebruikt, hierdoor kan Best Budget Beheer je niet persoonlijk herleiden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

In het kader van de AVG heb je het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Best Budget Beheer en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij Best Budget Beheer een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die Best Budget Beheer van jou beschikt in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Een verzoek tot inzage van je gegevens kun je opvragen via deze link.

Je kunt een verzoek tot correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens  via contact@bestbudgetbeheer.nl

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraagt Best Budget Beheer een kopie van je ID-bewijs mee te sturen.
Maak in deze je pasfoto, MRZ (machine readable zone: de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en BSN (Burgerservicenummer) zwart: dit ter bescherming van je privacy.
Best Budget Beheer reageert zo snel mogelijk, doch binnen 4 weken, op jouw verzoek.

Best Budget Beheer wijst je erop dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder: de Autoriteit Persoonsgegevens.

Beveiliging persoonsgegevens

Best Budget Beheer neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als je het idee hebt dat jouw gegevens niet goed beveiligd zijn of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, meldt dit via: contact@bestbudgetbeheer.nl